Savico Invest Coporate

Ban lãnh đạo

Savico Invest tự hào có một lịch sử trải dài, cùng với đó là những con người lãnh đạo có tâm, có tầm nhìn và luôn tự tin mang đến thành công cho công ty.

Ông NGUYỄN VĨNH THỌ
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
Tổng Giám Đốc
Ông NGUYỄN CÔNG BÌNH
Thành viên Hội Đồng Quản Trị
Phó Tổng Giám Đốc
Bà NGUYỄN HOÀNG VI PHƯƠNG
Thành viên Hội Đồng Quản Trị
Kế toán trưởng
Bà PHAN PHƯƠNG NGA
Bà TRỊNH NGUYỄN NGỌC HÂN
Ban kiểm soát

Sơ đồ tổ chức