Honda Hồng Hạnh

  • Tham gia thi công M&E – Hoàn Thiện
  • Hoàn thành tháng 09/2018